Det nya Nordiska köket, Den nya nordiska matens framtid

Människan har genom alla tider varit beroende av föda och har också skapat sig förutsättningarna för att tillfredställa hungern. Den moderna människan har gått några steg längre i utvecklandet av mat och gastronomi, idag är det inte bara hungerskänslan som skall bli tillfredsställd, utan även många andra sinnen skall tillfredställas under en måltid, vi kockar skapar oss ständigt nya mål med matlagning så att alla de andra sinnena kan få den totala upplevelsen under en måltid. I dag har rummet & platsen, atmosfären och stämningen stor betydelse för hur du som gäst kommer att trivas med både maten och sällskapet du omgivit dig med och fram för allt hur du kommer minnas den lunch eller middag du medverkat i.

Vetenskapen om mat och dryck innehåller mer beundran än det flesta andra yrken. Att laga ärlig mat, på äkta råvaror har blivit till ett begrepp, och en livsstil för många. Många kockars matfilosofi nu för tiden är att maten skall vara ärlig, uppriktig, smakfull och ha en egen klar identitet och vägen till den identiska upplevelsen finner vi i den Nya Nordiska maten. Det nordiska köket med sina rena, ärliga och smakfulla råvaror har banat väg för framtida måltidsupplevelser vi ännu bara är på väg att upptäcka.

År 2009 startades programmet Ny Nordisk mat genom Nordiska ministerrådet i ett försök att främja bilden av nordisk gastronomi, kockar och köksmästare utsågs till mat ambassadörer med uppgiften att promotera den nya nordiska maten och över åren som har gått har matambassadörer knutna till programmet lyckats väl med uppgiften att promotera det Nordiska köket internationellt. Nu när programmet har nått sin ålder av 5 år och skall avslutas är det ytterst viktigt att alla de som tagit till sig den nya nordiska maten tillsammans med det utsedda matambassadörerna fortsätter med arbetet att promotera den Nya Nordiska Maten så att den inte faller i glömska eller blir en fallande stjärna. Jag önskar alla kockar runt om i världen en god och fridfull jul samt ett gott intresserikt, innovativt och händelserikt år i fotspåren med den nya nordiska maten.The Human has through the ages been addicted to food, and has also created the conditions to satisfy hunger. Modern man has gone a few steps further in the development of food and gastronomy, today it is not only hunger that is to be satisfied, many other senses must also be satisfied during a meal. Chefs all over the world create them self constantly new goals with cooking so that all the other senses among the guests will get the total experience during a meal. Today, the room & the location, atmosphere and mood is of great importance for how you as a guest will enjoy both the food and the company you surrounded yourself with and above all will remember the lunch or dinner you participated in.

The science of food and beverages contains more admiration than most other professions. To cook honest food with authentic ingredients has become a concept and a way of life for many. Many chefs' food philosophy is that the food must be honest, sincere, taste full and have its own clear identity and the road to that identical experience we will find in the New Nordic food at least up here in the cold north . The Nordic cuisine with its clean, honest and tasteful raw materials has paved the way for future culinary experiences we still only are about to discover.

In 2009 the program New Nordic food started through the Nordic Council of Ministers in an effort to promote the image of Nordic cuisine, cooks and chefs were appointed to food ambassadors with the task of promoting the new Nordic food, and over the years that have passed food ambassadors tied to the program has succeeded well in the task of promoting the Nordic cuisine internationally. Now that the program has reached the age of five years and is to be ended it is extremely important that all those who embraced the new Nordic food together with designated food ambassadors continues with the work of promoting the New Nordic food, so that it won`t be forgotten or become a falling star. I wish all chefs around the world a good and peaceful Christmas and a Good, interesting, rich, innovative and eventful year in the footsteps of new Nordic food.

Med vänliga hälsningar
Kökschef
Christian Tikkanen

Sincerely
Chef 
Christian Tikkanen

Kommentarer